เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ OrderInChina

ทาง OrderInChina เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ทาง OrderInChina จะทำการเจรจาติดต่อกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนให้ลูกค้าในทูกๆเรืองรวมถึงการติดต่อการค้า การตมทวงเงินคืน

1.โด้ยต่อไปจะเรียกแทนเว็บ OrderInChina ว่าผู้ให้บริการ

ปัญหาที่เกิดชึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนกับลูกค้ากรณี 

ผู้ให้บริการยินดีรับหน้าที่ติดต่อประสานงานให้สุดความสามารถ แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี อาที่ว่าเช่น ร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบ ไม่ตรงตามที่สั่งหรือกรณีอื่นๆในทุกกราณีเพราะผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น

2.ขอความเกี่ยวกับสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนคล้ายกันแต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบและสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เมื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจทีการปรับแต่งสีและความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น

3.ขอตกลงเกี่ยวกับสินค้าผิดไม่ตรงที่สั่ง

กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง ทางผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อประสานงานกับร้านค้าหรือโรงงานจีน แต่ผุ้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งค่าสินค้าและค่าขนส่ง แต่ร้านค้าหรือโรงงานจีนจะรับผิดชอบหรือไม่นั้นเป็นสิทธิ์ของร้านค้าหรือโรงงานจีน

4.ข้อตกลงระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า

เนืองจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้ารวมถึงไปรษณีย์เอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือค้าไปยังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศจีนว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ผู้ให้บริการจะทำการช่วยติดตามและติดต่อประสานงานให้ลูกค้า แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับผิดชอบต่อความลาช้าในทุกกรณี

5.ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าหรือกำจัดสินค้า

ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า 7 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า ในอัตรา 3% ของค่าขนส่งต่อวัน หรือ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

6.ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานจีน

เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้าผู้ให้บริการไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ลูกค้าและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี โดยลูกค้าสามารถใช้เงินที่คงอยู่ในระบบของผู้ให้บริการเลือกซื้อสินค้าอื่นได้ในเว็บ taobao.com tmall.com 1688.com

7.การคำนวณค่าขนส่งสินค้า

อัตราค่าขนส่งสินค้าแบ่งเป็นน้ำหนักและปริมาตรและอัตราที่เป็นน้ำหนักตามหน้าเว็บไซต์  https:// orderinchina.com/quotation.html โดยจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าเป็นเงินสูงกว่า และในการรวมบิลเพื่อคำนวณค่าขนส่งนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มาจากใบสั่งซื้อใบเดียวกันเท่านั้น และสินค้าจากร้านค้าจะต้องมาถึงโกดังภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง สินค้าที่มาหลังจาก 7 วัน จะถูกคิดค่าขนส่งแยกต่างหากและแยกบิลขนส่งจากสินค้าที่มาก่อนหน้า เศษของน้ำหนักและปริมาตรจะปัดขั้นเป็นจำนวนเต็มแล้วคิดราคาจากจำนวนเต็ม

8.การคำนวนน้ำหนักและปริมาตรสินค้า

การคำนวณน้ำหนักและปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และ สูงที่สุดของ วัตถุ)

9.การคิดค่าขนส่งขั้นต่ำ

ค่าขนส่งขั้นต่ำ 100 บาท

10.เงื่อนไขในการเข้ารับสินค้า

ในการเข้ารับสินค้าต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน

11.เงื่อนไขในการยกเลิกรายการสั่งซื้อ

การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานะการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทานดูความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งยกเลิกถือว่าลูกค้าประสงค์จะสั่งซื้อทุกรายการ

12.เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เท่านั้นโดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื่นที่ ที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตอนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด กำหนด ในกรณีที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัดเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com

13.ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง

ทางผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าในทุกกรณี ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้าจะต้องเลือกให้ทาง ผู้ให้บริการตีลังไม้เพื่อปกป้องตัวสินค้า

14.เงื่อนไขประกันสินค้า

การซื้อประกันภัยสินค้าทาง บริษัท จะรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดอุบัตติเหตุระหว่งการขนส่ง

สินค้าสูญหาย สินค้าเสียหายเท่านั่น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.กรณีไม่ได้ซื้อประกัน :

ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งระหว่างประเทศแต่ไม่เกินมูลค่าของสินค้านั้นๆ

เช่น กระเป๋า ราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่าประเทศ 20 บาท หากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 60 บาท

แต่ หากกระเป๋าราคา 100 บาท ค่าขนส่งระหว่างประเทศ 35 บาท และเกิดสินค้าสูญหายหรือเสียหาย จะได้ค่าชดเชย 100 บาท

บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งภายใต้การควบคุมของทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ภัยพิบัติ ปัญหาทางการเมือง การยึดสินค้าจากเจ้าหน้าที่ด่าน สินค้าเสื่อมสภาพจากอากาศที่ไม่ปกติ หรือ การเสื่อมสภาพโดยไม่สามารถควบคุมได้ 

2.กรณี ทำประกัน :

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์

และ ซื้อประกัน 4 % ของค่าสินค้า

ทางบริษัท ชดเชยค่าเสียหายให้ 100 % ตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อประกัน ( ไม่รวมค่าขนส่ง )

*ค่าประกันสินค้า ที่ชำระต้องไม่ต่ำกวา 1 บาท หากชำระต่ำกว่า 1 บาท ทางบริษัทขออนุญาติเรียกเก็บ 1 บาท

เงื่อนไขในการแจ้งทำเคลม

ลูกค้าจะต้องแจ้งทำเคลมสินค้า ”ภายใน 3 วัน” เมื่อได้รับสินค้าแล้ว โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ถ่ายรูปบิลที่แนบมาในบรรจุภัณฑ์

- ถ่ายรูปสินค้าทั้งหมด

- หากเป็นการส่งสินค้าผิด ถ่ายรูปสินค้าให้เห็นจำนวนชิ้นที่ส่งผิด

- ระบุชื่อ/รูปแบบผลิตภันฑ์ เป็นจำนวนชิ้น

บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันทำการ
**เงื่อนไขประกันขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท

15.เงื่อนไขการเติมเงิน

1.ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ www. orderinchina.com ให้บัญชีผู้ใช้ในระบบ orderinchina.com โดยชำระเงินตามราคาที่เติมได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสำหรับการเติมเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ของ OrderInChina

2. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกราคาเติมเงินได้ โดยจะได้รับมูลค่าใช้งานตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากผู้ใช้บริการทำรายการเติมเงินผิดพลาด

4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไวต์ www. orderinchina.com และ/หรือขอยกเลิกวงเงิน ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5. ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบของบริการเติมเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ orderinchina.com ทั้งนี้รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการเติมเงินนี้ได้

6. มูลค่าการเติมเงินและเงินในระบบสมาชิกของ orderinchina.com ลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือขอแลก หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี

7. เงื่อนไขการเติมเงินนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการเติมเงินนี้ได้ที่ www. orderinchina.com หรือโทร  020842838 OrderInChina Call Center ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับ ยกเลิก หรือหยุดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการผ่านเว็บ www. orderinchina.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว

8.ผู้ที่ได้รับการเติมเงิน จะไม่สามารถนำมูลค่าการเติมเงินนี้ ไปรับส่วนลดรายการส่งเสริมการขายใด ๆ และโปรโมชั่นใด ๆ ทั้งสิ้นได้ และไม่สามารถขอแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้

9. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ก่อนทำการโอนเงินจำนวนดังกล่าว หากเกิดความผิดพลาดจากการโอนเงินจะไม่สามารถขอคืนจำนวนเงินดังกล่าวได้ในทุกกรณี

10. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ฝ่ายดูแลลูกค้า โทร. 0888.888.888 OrderInChina Call Center  หรือที่ www. orderinchina.com

หากลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการหรือลงทะเบียนใช้บริการของผู้ให้บริการแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการที่กำหนดไว้ในทุกข้อตกลง