# สั่งซื้อหลังจากลูกค้าโอนเงิน รอร้านค้า จีน ไปยังคลังสินค้า: f สินค้าถึงคงคลัง จีน และการตรวจสอบสินค้า บรรจุขึ้นรถกลับ ไทย สินค้าจากโกดัง :กลับโกดัง ไทย โกดัง ไทย จัดเตรียมสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้า รวมเวลา
สินค้าปกติ 1 วัน 3-5 วัน 1 วัน 3 วัน 4-7 วัน 0 - 1 วัน ไปรถ 12-18 วัน
สินค้าประเภท 1,2 1 วัน 3-5 วัน 1 วัน 3 วัน ไปรถ 12-30 วัน 0-2 สั่งซื้อหลังจากลูกค้าโอนเงิน ไปรถ 20-41 วัน

หมายเหตุ

OrderInChina เป็นเว็บไซต์สำหรับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าจีนเท่านั่น ไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า ในกรณีที่ร้านค้าจัดส่งสินค้าล่าช้า สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากร้านค้า สินค้าส่งไม่ครบ หรือแม้แต่กรณีสินค้าหมด ต้องรอร้านค้าคืนเงิน การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้า OrderInChina จะเป็น เพียงตัวกลางในการประสานงานกับทางร้านค้าจีนเท่านั้น

วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ราคาสินค้า + ค่าขนส่งในประเทศจีน ( จีน-จีน )+ ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ( จีน -ไทย ) + ค่าขนส่งในประเทศ ( ไทย-ไทย )

pricing

ราคาสินค้า **ราคาสินค้า( หยวน )xอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าขนส่งในจีน *เริ่มต้นกิโลกรัมแรกที่ 12หยวน กิโลกรัมต่อไป กิโลกรัมละ 4 หยวน

วิธีคิดค่าน้ำหนักสินค้า

น้ำหนักจริง / น้ำหนักแบบไดเมนชั่น

โดยปกติบริษัทจะคิดค่าขนส่งสินค้าจากน้ำหนักจริง ( กิโลกรัม)

แต่ในบางกรณีที่สินค้าเป็นประเภทที่กินพื่นที่แต่น้ำหนักน้อย เช่น รองเท้าพร้อมกล่อง ของเล่น เคสโทรศัพย์

หรือสินค้าอื่นๆ ที่บรรจุมาในรูปกล่อง/ลัง ฯลฯ บริษัทจำเป็นต้องคิดค่าขนส่ง โดยใช้นำหนักเชิงปริมาตร หรือ เรียกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น

***บริษัทจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลือกคิดค่าขนส่งว่าจะเป็นแบบน้ำหนักจริง/น้ำหนักไดเมนชั่น โดยใช้สูตรเปรียบเทียบดังนี้

****น้ำหนักเมนชั่น = กว้าง xยาวxสูง/5,000 (หน่วยเป็น cm )

**ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้า มากกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถูกคิด โดยใช้น้ำหนักจริง

**แต่ถ้าน้ำหนักจริงของสินค้า น้อยกว่า น้ำหนักไดเมนชั่น สินค้าชิ้นนั้นๆ จะถุกคิด โดยใช้น้ำหนักไดเมนชั่น

ตัวอย่าง สินค้า 1 ลัง น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ขนาดลัง 30x40x50 cm.

น้ำหนักจริง = 10 kg.

น้ำหนักไดเมนชั่น = 30x40x50 /5,000 = 12 kg

สรุป น้ำหนักไดเมนชั่นมากกว่าน้ำหนักจริง ดังนั้น สินค้าชิ้นนี้จะถูกคิด โดยใช้น้ำหนักไดเมนชั่น

อัตราค่าขนส่งทางรถ orderinchina

VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 1 100% 0-4.99 85 95 180
5.00 - 19.99 80 90 180
20.00 - 49.99 75 85 180
50.00 ++ 70 80 180
VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 2 100% 0-4.99 80 90 180
5.00 - 19.99 75 85 180
20.00 - 49.99 70 80 180
50.00 ++ 65 75 180
VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 3 100% 0-4.99 75 85 180
5.00 - 19.99 70 80 180
20.00 - 49.99 65 75 180
50.00 ++ 60 70 180
VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 4 100% 0-4.99 70 80 180
5.00 - 19.99 65 75 180
20.00 - 49.99 60 70 180
50.00 ++ 55 65 180
VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 5 100% 0-4.99 65 70 180
5.00 - 19.99 60 65 180
20.00 - 49.99 55 60 180
50.00 ++ 50 55 180
VIP % มัดจำ Kg สินค้าทั่วไป สินค้าประเภทที่ 1 สินค้าประเภทที่ 2
VIP 6 100% 0-4.99 60 65 180
5.00 - 19.99 55 60 180
20.00 - 49.99 50 55 180
50.00 ++ 45 55 180

*** สินค้าทั่วไป : คือสินค้าที่ไม่มีกฎหมาย หรือ หน่วยงาน ควบคุม เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าของใช้ประจำวัน เป็นต้น

***สินค้าประเภทที่ 1 เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของใช้สำหรับเด็ก ตุ๊กตา แว่นสายตา ยานพาหนะ

***สินค้าประเภทที่ 2 เช่น สินค้าพิเศษ น้ำหอม ธูปหอม เคมีภัณฑ์ สินค้าอุปโภค เวชสำอาง เป็นต้น

VIP ระดับสมาชิก
Vip 1 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 0.00 บาทขึ้นไป
Vip 2 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 10,000.00 บาทขึ้นไป
Vip 3 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 50,000.00 บาทขึ้นไป
Vip 4 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 100,000.00 บาทขึ้นไป
Vip 5 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 500,000.00 บาทขึ้นไป
Vip 6 ยอดสั่งซื้อสะสมครบ 1,000,000.00 บาทขึ้นไป

ค่าจัดส่งในประเทศไทย

Kg Bath
0.00 - 5.00 55
5.01 - 10.00 120
10.01 - 15.00 150
15.01 - 20.00 180
20.01 - 25.00 250
25.01 - 40.00 300
40.01++ 10

หมายเหตุ

  • • มารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ปากเกร็ด-นนทบุรี ฟรีไม่มีค่ายใช้จ่ายในส่วนนี้
  • • จัดส่งโดยบริษัทเอกชน ตามรางข้างบนนี้
  • • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้